دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 269852
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

منارجنبــــــان

این بنابه صورت یک بقعه ودومناره است که برروی قبر« عموعبدا...» اززاهــــدین معروف قرن هشتم هجری بناشده وسنگ قبرآن مورخ به سال716هجری،مقارن بااواخرسلطنت اولجایتو ایلخان مسلمان مغول است.نکتة جالب دراین بنای تاریخی آن است که باحـــرکت دادن یک مناره،نه تنهامنارةدیگربه حرکت درمی آیدبلکه تمامی این ساختمان مرتعش میشود. میوةبـِـه معروف اصفهان که شایددردنیاهم بی نظیراست ازباغهای مجاوردهکدةگـــارلادان و منارجنبان مخصوصاً ازگورتون(گورتان)به دست می آید.بوی این میوه هنگام عبورازجـــادة اصفهان به منارجنبان،درماه دوم پاییزواقعاً سحرانگیزاست.

پل ا...وردی خان

این پل که درنوع خودشاهکاری بی نظیرازآثاردورة سلطنت شاه عباس اول اســـت،به هزینه ونظارت سردارمعروف اوا...وردی خان بناشده وبه همین جهت پل ا...وردی خان نامیده شده است.اسامی دیگری هم برای این پل نوشته شده،ازجمله پل سی وسه چشمه،پل چهاربـاغ، پل جلفا وپل زاینده رود.تاریخ بنای این پل را1005 هجری گفته اندواین سال درست مقـارن ایامـــی است که خیابان چهارباغ هم احداث شده است.این پل درحدود300 مترطول و14متر عرض داردوطویل ترین پل زاینده روداست.دردورةصفویه مراسم جشن آبریزان یاآبپاشان در کناراین پل صورت می گرفته است.ارامنةجلفاهم مراسم خاج شویان خودرادرمحدودةهمین پل برگزارمی کرده اند.

 پل خواجو 

پل خواجویاپل شاهی که ازاواخردورةتیموری شالوده هایی داشته است،به امرشاه عباس دوم به صورت امروزی آن درسال1060 هجری ساخته شده وغرفه های آن باتزئینــــــات کاشیکاری ونقاشی پوشیده است.پل خواجوبه هنگام طغیان آب زاینده رود،منظرةبسیارجالبـی به خودمی گیرد.برای اقامت موقتی شاه صفوی وخانوادةاودروسط پل،ساختمان مخصوصی که به نام بیگلربیگی شهرت دارد،بناشده که هم اکنون وجودداردواتاق های آن دارای تزئینــات نقاشی است.نام اصلی این پل درمآخذدوران صفویه پل شاهی است وخواجونامی است که طی دوقرن اخیربه مناسبت مجاورت بامحلة خواجوبه آن داده شده است.


دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X