دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

پل شهرستان

پل شهرستان،قدیمی ترین پل زاینده روداست که به عقیدةبعضی ازمحققین،اساس امروز آن ساسانی است ولی ریشةهخامنشی داردوقسمتهای فوقانی آن الحاقاتی ازآثاردورةدیالمــه و سلاجقه رادربرمی گیرد.درزمانهای قدیم این پل به نام پل گِــی وبعدازاسلام به جِی شهــرت داشته است.ازنظرمعماری وقدمت زمان ساختمان باپلهای دزفول وشوشتربرابری می کند.

پل مارنان

این پل دراصل ماربین نام داشته است که خودماربین اسم تصحیف مهربین ازفرهنــگ اوِستایی است وچون قرن هاقبل ازظهورزردُشت معبدمهرپرستان برفرازکوهچة آتشگاه ازتمـام روستاهای اطراف آن مشاهده می شده است،نام این بلوک هم مهربین بوده که با تصحیف این نام درزبان پهلوی ساسانی به ماربین دردورة ساسانیان وبه دنبال آن درطول مدت15 قرن تاریخ اسلامی ایران پیوسته باهمین نام شناخته شده است.ازنظرتاریخ ساختمان هم ردیف پل جـی یاپل شهرستان است وواسطة اتصال دوساحل شمالـی وجنوبـی رودخانه درغربی ترین قسمـت شهراصفهان بوده است.

پل سعادت آباد(پل جویی)

        این پل که باعرض کم وطول حـدود147متربربسترزاینده رود،بین دوپل ا... وردی خان وپل خواجوساخته شده است.ازآثـــاردورةشاه عباس دوم درسال1065 هجری است.پل مزبور برای عبورومرورعامةمردم نبوده است بلکه صرفاً وسیلة ارتباط باغهای سلطنتی دوساحل شمالی وجنوبی رودخانه یعنی باغ معروف به باغ دریاچه باباغهای وسیع سعادت آبادبین پل ا...وردی خان وپل خواجووبناهای باشکوه هفت دست وآیینه خانه وکشکول ونمکدان بوده اســت و محل عبورخانوادةشاه صفوی وامراواشراف ومهمانهاوسفرایی بوده است که اجازة ملاقات باشاه عباس دوم راداشته اند.وجه تسمیةاین پل به« جـــویی»ودرتلفظ عامةمردم(جوبــی)وبه غلط (چوبـــی)که دریک قرن اخیرمتداول بوده است،به مناسبت جوی کوچک ظریفی ازسنـگ پارسی بـوده که درعهدصفویه برروی پل تعبیه کرده بودند.این جوی،آب راازطرفی به طرف دیگرپل جاری می کرده است.نام اصلی آن پل سعادت آبادبوده وبه مناسبت مجاورت باهفت دسـتگاه کاخهای سلطنتی عصرشاه عباس دوم« پل هفت دست» نیزنام داشته است.درقسمـت شـرقی وغـــربی این پل آب رودخانه برروی هم انباشته می شده وبه صورت دریاچه ای در می آمده که به آن« پل دریاچه» نیزمی گفته اند.


دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X