دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

منارةچهل دختران

یکی ازآثارجالب دورةسلجوقی دراصفهـــان است که باتزئینـات آجری وکتیبه های کوفی آراسته شده است.این مناره راابوالفتح نُهوجی درسال501 هجری بناکرده است.

منارةراهروان

نزدیکترین مناره های خارج ازشهربه اصفهان ازقرن ششم هجری اسـت که تاریخ بنای آن رابعدازمناره های مسجدعلی وساربـــان حدس زده اند.این مناره تااین تاریخ صورت اولیة ساختمان خودرابه خوبی حفظ کرده است وازمناره های زیبای عهدسلاجقه است.

منارباغ قوشخانه

این مناره راطوقچی وبه واسطةمجاورتش باآرامگاه علی بن سهل منارعلی بن سهل نیـز می گویند.درمنتهی الیه شمالی محلةجوبـــاره واقع شده وقسمتی ازتارُک مناره وتزئیـــنات کاشیکاری آن فروریخته است.مسجدسلطان ابوسعیدبهادرخان یامسجدقباکه سیــاحان اروپایی قرن سیزدهم هجری آن راتوصیف کرده اندوامروزوجودندارد،متصل به این منــاره وازبناهای قرن هشتم بوده است.وجه تسمیةآن به« قوچ خانه» به مناسبت مجاورت آن باباغ قوچ خانه از باغهای سلطنتی دورةشاه عباس اول بوده است که مراسم اعطای خلقــــت ازطرف پادشاهان صفوی دراین باغ به عمل می آمده است وضمناً بازهــای شکاری پادشاهان صفوی دراین باغ نگهداری می شده اند.

منارمسجدعلی

این مناره درمجاورت مسجدعلی درمیدان قدیم اصفهان واقع شده است وبه خط کـوفی کتیبه هایی داردوخطوط وتزئینات آن باآجراست.تاریخ بنای آن موجودنیست ولی ازقــراین بایددرقرن ششم هجری بناشده باشد،این مناره رامنـارة مسجدسلطان سنجرنیزنام داده انــدودر مجاورت آن آثارالحاقی عصرصفویه به بناهای تاریخی مسجدعلی وهارون ولایت،نمای زیبایی به این مجموعةتاریخی اصفهان بخشیده است.

مسجدعلیقلی آقا

این مسجدکه درمحلةبیدآباداصفهان واقع شده است.به وسیلةعلیقلی آقاازخواجگان حرم شاه سلطان حسین درسال1122 هجری بناشده است.سردرمسجــــدوداخل صحن کوچک آن تزئینات کاشیکاری دارد.درمجاورت این مسجدچهارسوی علیقلی آقانیزازآثارمهم برجای ماندة آن دوره است.وی برادری داشته به نام خسروآقاکه حمام خسروآقارابناکرده وعایــدات این حمام به طوری که درکتاب« وقایع السنین والأعوام» ذکرشده وقف براستنســـاخ کتب بوده است.


دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X