دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

 مسجدگز

بنای عهدسلجوقی است که دردهکدةگزدر18کیلومتری شمال اصفهان واقـع شده است. قسمتی ازمنارةآن به مرورزمان خراب شده .کتیبه ای که سال ساختمان آن رابــه دست دهد باقی نمانده است.درمجاورت آن کاروانسرای جالبی نیزازدورةشاه عباس اول مشاهده می شود. مسجدگزدرمحل یک آتشکدة قدیمی بناشده است.

خیابان چهارباغ

مهمترین گردشگاه شهراصفــهان است که دردورةشاه عبـــاس اول احداث شده واز زیباترین خیابانهای جهان بوده است.دراطراف آن باغهای سلطنتی قرارداشته که امروزتبدیل به مغازه هاومنزل شده است.پل ا...وردی خان خیابان چهارباغ رابه دوقسمت(چهارباغ بالاوپایین) تقسیم می کرده وامروزنیزبه همین ترتیب مشاهده می شود.امتداداین خیابان به سمت شمال در نیم قرن اخیرصورت گرفته ونقشــةآن ازچهارباغ عباسی پیروی شده است.ابتدای این خیابان عمارت جهان نمادرمحل« دروازه دولت» وانتهای آن دامنه های« کوه صفـه» درجنوب شهر اصفهان بوده است واین پل ا...وردی خان بربسترزاینده رودوسیلةارتباط چهاربــاغ بالاوپایین بوده است.

مدرسة جــدّه

دربازاربزرگ اصفهان دومدرسه به نام جده واقع شده است که بانی آن جدةشـاه عباس دوم بوده وبه سالهای1056و1058 هجری مورخ است.این مدارس ازدوران صفویه تازمــــان حاضرپیوسته طلبه نشین بوده است.


دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X