دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

کاخ چهلستون 

باغ چهلستون که بالغ بر67000 مترمربع مساحت دارد، دردورة شاه عباس اول احداث شده ودروسط آن عمارتی ساخته شده بوده است.درسلطنت شاه عباس دوم، درساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده است وتالارآیینه،تالار18 ستون،دواتاق بزرگ شمالی وجنوبی تالارآیینه،ایوانهای طرفین سالن پادشاهی وحوض بزرگ مقابل تالارباتمام تزئینات نقاشی و آیینه کاری وکاشیکاری دیوارهاو سقف هاافزوده شده است.قسمت های جالب ودیدنی کاخ چهلستون به شرح زیراست:

1)سقف باشکوه نقاشی تالار18 ستون

2)ستونهای عظیم تالارهای 18 ستون

3)شیرهای سنگی چهارگوشة حوض مرکزی

4)تزئینات عالی طلاکاری سالن پادشاهی

5)تصویری ازشاه عباس اول باتاج مخصوص ومینیاتورهای دیگری دراتاق گنجینة کاخ

6)آثارپراکنده ای ازدوران صفویه مانند سردرِمسجدقطبیه وسردرهای زاویة درب کوشک

7)آثاری ازمسجددرب جوباره یا پیرپینه دوز ومسجدآقاسی- روی دیوارهای غربی وجنوبی

سال ساختمان کاخ به موجب اشعاری که درجبهة تالاراززیرگچ استخراج شده مصراع:«مبارک ترین بناهای دنیا» می باشدکه به حساب حروف ابجدسال1057 هجری می شودیعنی پنجمین سال سلطنت شاه عباس دوم.

 

 مدرسةچهارباغ

مدرسةچهارباغ که به نام مدرسةمادرشاه ومدرسةسلطانی نیزنامیده می شــد،آخرین بنای تاریخی عهدصفویه دراصفهان است که برای تدریس وتعلیم طلاب علوم دینـــی دردورةشاه سلطان حسین ازسال 1116 تا1126 هجری ساخته شده است ودرختهای چنارکهنـسال ونهرآبی که درآن جریان دارد،برزیبایی تزئینات نفیس کاشیکاری آن افزوده وبنای مزبـوررابسیارفرح بخش وروح نوازنموده است.ازنظرتناسب معماری وزیبایی طرح کاشیکاری،گنبـد مدرسةچهار باغ بعدازگنبدمسجدشیخ لطف ا...قراردارد؛ ولی درِمجلل آن که باطلاونقره تزئین شـده است،از لحاظ زرگری ،طلاکاری،طراحی وقلمزنی درنظراستادان بزرگ امروزاین فن نیز شاهـکاری از صنایع ظریفـه است.کاروانسرای مادرشاه که مجلل ترین اقامتگاه مسافرین سه قرن پیش بوده ومتصل به سـاختمان های مدرسةچهارباغ است، هم اکنون تبدیل به مهمانسرای باشکوهی بانام مهمانسرای عباسی شده است ویقیناً ازلحاظ سبک معماری دربین هتلهای درجةاول دنیاست.

 کاخ هشت بهشت

 عمارت تاریخــی« هشت بهشت» نمونه ای ازکاخهای محل سکونت آخرین سلاطین دورةصفویه است کـه دردورة شاه سلیمان درسال 1080 هجری بناشده است.ازباغ وسیع هشت بهشت مقدارزیـــادی باقی نمانده ،ولی قصرتاریخی آن هنوزاثری ارزنده وجالب است.ازآثار جالب این قصر،کاشیکاری هایی است که انواع حیوانات پرنده ودرنده وخزنده رانشــــــان       می دهدونماهای خارجی این قصرراتزئین کرده است.بعدازانقلاب اسلامی ایران پارک مجلل و زیبایی دراطراف این کاخ ساخته شدودرحال حاضر ازگردشگاههای مشهوراصفهان است.


دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X