دسته
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 320938
تعداد نوشته ها : 278
تعداد نظرات : 77
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
 مسجدگز بنای عهدسلجوقی است که دردهکدةگزدر18کیلومتری شمال اصفهان واقـع شده است. قسمتی ازمنارةآن به مرورزمان خراب شده .کتیبه ای که سال ساخت
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
منارةچهل دختران یکی ازآثارجالب دورةسلجوقی دراصفهـــان است که باتزئینـات آجری وکتیبه های کوفی آراسته شده است.این مناره راابوالفتح نُهوجی درسال5
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
پل شهرستان پل شهرستان،قدیمی ترین پل زاینده روداست که به عقیدةبعضی ازمحققین،اساس امروز آن ساسانی است ولی ریشةهخامنشی داردوقسمتهای فوقانی آن الح
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
منارجنبــــــان این بنابه صورت یک بقعه ودومناره است که برروی قبر« عموعبدا...» اززاهــــدین معروف قرن هشتم هجری بناشده وسنگ قبرآن م
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
کاخ چهلستون  باغ چهلستون که بالغ بر67000 مترمربع مساحت دارد، دردورة شاه عباس اول احداث شده ودروسط آن عمارتی ساخته شده بوده است.درسلطنت شا
دسته ها : اصفهان شناسی
پنج شنبه 3 11 1387
X